HASTA BAKIM
 • 5.3.Karar Verme ve Onamda Yeterli Olarak Tanımlananlar
 • 5.3.1. Avrupa Hospital sağlık bakımı sunanlar, çocuk ya da karar verme kapasitesi yetersiz olan hastalarda, karar verme yetkisine sahip yetkili, hasta yakınının yeterliliğini göz önünde bulundurur.
 • 5.3.2. Hastanın kendi bakımı ve tedavisi hakkında karar verecek durumda olmaması halinde yerine karar vermeye yetkili bir kişi belirlenir ve hasta kayıtlarına not edilir. Karar verme yetkisini alabilecek kişiler aşağıda belirtilmiştir;
  Yetkin Yetişkinler
  Yasal Yetkilendirilmiş Kişiler
  Vasi olarak tayin edilmiş kişiler
  Yasal Temsilciler
  Silahlı kuvvetler personeli
 • 5.4.Karar Verme ve Onam Almada Yetersiz Olarak Tanımlananlar
  18 Yaşından Küçük Kimseler
  Akli dengesi Yetersiz Olanlar
  Vasi veya vesayet altında olanlar
  Temyiz kudretini kaybetmiş olanlar
 • 5.5.Alınması Zorunlu Onamlar
  Avrupa Hospital’de;
  Cerrahi ya da invaziv girişim öncesi
  Anestezi ve sedasyon Öncesi
  Kan ve Kan Ürünleri Kullanımı Öncesi
  Yüksek riskli tedavi ve işlenmeler öncesi Bilgilendirilmiş Onam alınır.
 • 5.6.Onam Alınmasına Engel Durumlar Ve Onam Almadan İşlem Yapılabilecek Durumlar
 • 5.6.1.Hastanın şuuru kapalı olarak kuruma getirilmesi ve yanında yasal temsilcisinin bulunmaması
 • 5.6.2.Hastanın Yapılacak İşlemi Kabul Etmemesi
  Hasta veya hastanın yasal temsilcisinin yapılacak işlemi kabul etmemesi halinde Tedavi ve Tetkik Red Formu doldurularak tedavi reddinin doğuracağı olumsuz sonuçların sorumluluğunu almaları sağlanır.
 • 5.6.3.Doğal Afet
 • 5.6.4.Savaş Anı
 • 5.6.5.Toplu Kazalarda
 • 5.6.6.Kişinin yaşamsal tehlike altında olduğu acil durumlarda, onam verebilecek yasal temsilcisi yoksa
 • 5.6.7.Acil durumlarda bilgilendirilmiş onam alınmadan işlem gerçekleştirilir.
 • 5.7.Bilgilendirme Yapmak ve Onam Almak İle Yetkilendirilmiş Kişiler

  Avrupa Hospital Genel Bilgilendirme ve Onam Formu’ nu hastaya imzalatacak personel yönetmelikleri uygulamak üzere eğitilmiştir.
 • İşleme özel bilgilendirme ve onam, hastanın hekimi tarafından gerçekleştirilir. Her tür bilgilendirilmiş onam hekim tarafından onaylanır.
 • Bilgilendirilmiş Onam Formları şahit eşliğinde doktor, hasta ve şahit tarafından doldurtularak imzalatılır.